Badania

Badania archeologiczne na Gródku w roku 2004

Badania archeologiczne na terenie Gródka prowadzono od lat 50-tych XX wieku kilkakrotnie (K. Radwański; A. Żaki), lecz aż do roku 2004 miały one bardzo ograniczony zasięg. W związku z budową hotelu Gródek przeprowadzono badania wykopaliskowe (C. Buśko, J. Niegoda, B. Szmoniewski) pomiędzy kamienicą na ulicy św. Krzyża 7 a ulicą Na Gródku. Wydzielono cztery fazy zagospodarowania terenu.

Faza I - XII-wieczna osada otwarta zlokalizowana na nadzalewowej terasie Wisły. Odkryto kilka obiektów zagłębionych (m.in. budynek mieszkalny oraz jamy gospodarcze). Z tą osadą łączy się, pochodząca zapewne z Rusi, pokryta barwnym szkliwem gliniana grzechotka w kształcie pisanki.

Faza II - datowane od poł. wieku XIII po lata czterdzieste XIV wieku obiekty (dobrze zachowane pozostałości budynku o konstrukcji szkieletowej, charakterystycznego dla europejskich miast lokowanych w końcu XII i XIII wieku oraz obiekt o plecionkowej konstrukcji, której wykorzystanie świadczy kultywowaniu miejscowych tradycji budowlanych). W jego wnętrzu natrafiono na palenisko, co sugeruje, iż spełniał on także funkcje mieszkalne.

Faza III- związana już prawdopodobnie z przyłączeniem terenu Gródka do miasta. Wiązane są z nią, odkryte w kilku miejscach, relikty kamiennego bruk. Przeprowadzone w późniejszych latach prace niwelacyjne zatarły inne pozostałości z tego czasu.

Faza IV - to pozostałości obiektów powstałych po zniwelowaniu średniowiecznych nawarstwień i nadsypaniu terenu kilkudziesięciocentymetrową warstwą wyrównawczą, która zawierała różnoczasowy materiał ceramiczny. Na stropie tego nasypu odkryto pozostałości nowożytnego pieca browarniczego oraz oficyny wzniesionej zapewne w konstrukcji fachwerkowej, zastąpionych w późniejszym okresie przez murowaną oficynę oraz kloaki.

Źródło: Projekt scenariusza muzeum archeologicznego na Gródku autorstwa mgr Bartłomieja Szmoniewskiego oraz mgr Anny Tyniec-Kępińskiej

(pdf)dr Cezary Buśko - Omówienie wyników badań (pdf)

design AMUCopyright donimirski.com 2007
Z naszych eksponatów: pisanka Kijowska datowana na XII-XIII wiek